Fundacja CultureLab powstała w marcu 2016 r.

Celami Fundacji jest działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i demokracji oraz popieranie rozwoju otwartego społeczeństwa, przeciwstawiającego się postawom dyskryminacji, wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu oraz ksenofobii, posiadającego wiedzę z zakresu różnorodności kulturowej, etnicznej i narodowej, respektującego prawa człowieka i m.in. prawa mniejszości. Fundacja w sposób szczególny w swojej działalności uwzględnia dzieci.

Jednym z głównych narzędzi Fundacji jest edukacyjny portal www.tuptuptup.org.pl, który powstał z myślą o dzieciach, rodzicach oraz nauczycielach przedszkoli i szkół podstawowych.

Fundacja realizuje swoje Cele m. in. przez:

  • edukację bezpośrednią: warsztaty, seminaria, spotkania,
  • zintensyfikowaną obecność w nowych mediach i portalach społecznościowych: prowadzenie bloga, udział i organizacja grup dyskusyjnych, tworzenie filmów tematycznych,
  • działalność wydawniczą i publicystyczną: publikacja artykułów i książek,
  • współpracę z polskimi i międzynarodowymi podmiotami, których misja i cele są zgodne z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ (prywatne firmy, instytucje publiczne oraz rządowe).

Więcej na temat Celów Fundacji oraz sposobu ich realizacji można przeczytać w Statucie Fundacji.

Fundacja CultureLab tworzy społecznie odpowiedzialną wspólnotę przedszkoli, firm i instytucji wspierających mądrą edukację dla dzieci. Działa na poziomie makro, wprowadzając zmiany w ogólnym systemie kształcenia najmłodszych dzieci, oraz na poziomie mikro, prowadząc liczne warsztaty dla dzieci w Warszawie i innych miastach Polski. Fundacja należy do sieci organizacji The World’s Largest Lesson, która przy wsparciu UNICEF i UNESCO edukuje dzieci o zrównoważonym rozwoju na całym świecie.

Raporty Finansowe i Merytoryczne