I. INFORMACJE WSTĘPNE

W naszych działaniach przestrzegamy najwyższych standardów etycznych i przywiązujemy dużą wagę do poszanowania prywatności osób odwiedzających naszą stronę internetową. Niniejsza Polityka określa szczegółowo zakres, zasady oraz cele przetwarzania przez naszą Fundację danych osobowych gromadzonych podczas korzystania przez Państwa ze strony www.culturelab.pl.

II. CZYM SĄ DANE OSOBOWE I CO OZNACZA ICH PRZETWARZANIE?

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. Fundacja przetwarza dane osobowe w różnych celach, przy czym w zależności od celu, zastosowanie mogą mieć różne sposoby zbierania, podstawy prawne przetwarzania, wykorzystywania, ujawniania oraz okresy przechowywania.

III. ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych jest Fundacja CultureLab z siedzibą w Warszawie, ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 63, 02-495 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000605198, posługująca się nr NIP 522305607.

 IV. KONTAKT W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z DANYMI

Z Administratorem można skontaktować się pisemnie pod adresem: ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 63, 02-495 Warszawa, telefonicznie pod numerem tel. 609 100 270 lub e-mailowo: tuptuptup@culturelab.pl.

 V. JAKIE DANE PRZETWARZAMY

Nasza strona automatycznie zbiera niektóre dane użytkowników, w tym: adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego oraz nazwa domeny, z której użytkownik wchodzi na naszą stronę. Dane te są zbierane w celu zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa serwisu, a tym samym osób z niego korzystających.

VI. W JAKIM CELU PRZETWARZAMY DANE

Gromadzimy dane tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do sprawnego zarządzania naszym serwisem www.culturelab.pl i wykorzystujemy je tylko i wyłącznie w tym celu. Wykorzystujemy je do generowania statystyk odwiedzin naszej strony (za pomocą Google Analytics), co pomaga nam sprawnie administrować serwisem, zapewniać mu wysoką jakość merytoryczną, analizować czy struktura strony nie zawiera błędów, itd. Gromadzone dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi nasz serwis. Użytkownicy mogą korzystać z naszej strony anonimowo, nie zabiegamy o ich identyfikację, nie wymagamy rejestracji.

Jeśli Państwo kupili od nas produkt w sklepie internetowym, Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez nasz system sprzedażowy w celu zrealizowania transakcji. Państwa dane będziemy też przetwarzać w celu dostarczenia Państwu zakupionych towarów, posłużą one również do wystawienia faktury lub rachunku. Jeśli będą Państwo zwracali się do nas z pytaniami dotyczącymi zamówienia, zebrane dane osobowe będą wykorzystywane dla udzielenia Państwu odpowiedzi.

 VII. KATEGORIE ODBIORCÓW PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Przechowywane przez nas dane osobowe udostępniamy wyłącznie podmiotom prowadzącym na nasze zlecenie usługi w zakresie serwisowania systemu informatycznego. Podmioty te  mają dostęp do powierzonych im danych wyłącznie w celu realizacji naszego zlecenia w oparciu o umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych i nie mogą wykorzystywać udostępnionych im danych do innych celów lub przekazywać ich innym podmiotom. Są też zobowiązane do zachowania poufności i bezpieczeństwa wszelkich danych osobowych, które zostały im udostępnione.

Poza powyższymi przypadkami, nie przekazujemy żadnych gromadzonych przez stronę danych innym podmiotom, nie udostępniamy ich nikomu, chyba że z takim żądaniem zwrócą się do nas uprawnione instytucje państwowe na podstawie odpowiednich przepisów.

Pozyskane od Państwa dane osobowe nie są też przekazywane do państwa trzeciego tj. z państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu przepisów RODO.

W przypadku zakupu w naszym sklepie internetowym, w celu wykonywania umów, na podstawie których dokonali Państwo zakupu naszych towarów, Państwa dane osobowe mogą być powierzone w szczególności następującym podmiotom lub kategoriom podmiotów:
1. podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie,
2. podmiotom świadczącym usługi pośrednictwa płatności,
4. podmiotom świadczącym usługi księgowe i prawne na naszą rzecz.

VIII. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Czas, przez jaki możemy przechowywać dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania danych osobowych przez Fundację CultureLab:

1) w przypadku, gdy Fundacja przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przechowywania danych w tym celu określają te przepisy;

2) w przypadku braku konkretnych wymogów prawnych lub umownych, podstawowy okres przechowywania danych w przypadku zapisów i innej dokumentacji dowodowej sporządzonej w trakcie wykonywania umowy to maksymalnie 10 lat.

IX. PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Przysługują Państwu następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych:

Dostęp do danych osobowych. Mają Państwo prawo dostępu do danych, które przechowujemy jako administrator danych. Prawo to można wykonywać poprzez wysłanie e-maila na adres: tuptuptup@culturelab.pl.

Sprostowanie danych osobowych. W każdym czasie mogą Państwo zwrócić się do nas z żądaniem sprostowania swoich danych osobowych, jeśli są one nieprawidłowe. W każdym czasie mogą Państwo też żądać uzupełnienia swoich niekompletnych danych osobowych.

Ograniczenie przetwarzania danych osobowych. Przez ograniczenie przetwarzania danych osobowych rozumie się takie oznaczenie Państwa danych w naszych systemach, które pozwoli na ograniczenie ich przetwarzania w przyszłości.

Żądanie usunięcia danych. Mają Państwo prawo do żądania usunięcia Państwa danych.

Prawo do przenoszenia danych osobowych. W zakresie, w jakim dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Państwu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Państwa danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Mogą Państwo przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Prawo wniesienia skargi. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

X. INFORMACJA O COOKIES

Nasza strona internetowa www.culturelab.pl wykorzystuje pliki tekstowe określane potocznie jako cookies (ciasteczka) m.in. po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników oraz w celach statystycznych.

W ramach www.culturelab.pl stosowane są dwa rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w Państwa urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w Państwa urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Państwa.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Mogą Państwo jednak dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies, tak by nie zbierały ww. informacji. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla cookies stosowanych na naszej stronie.

O tym, jak blokować i ograniczać instalowanie plików cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki lub za pomocą jednego z wielu dostępnych (darmowych) rozwiązań, dowiedzieć się można na stronie http://jakwylaczyccookie.pl/jak-wylaczyc-pliki-cookies/

XI. MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

Na naszej stronie internetowej www.culturelab.pl mogą znajdować się funkcje, które umożliwiają udostępnianie treści za pomocą aplikacji społecznościowych stron trzecich, takich jak m.in. przycisk „Lubię” na Facebooku. Wszystkie z tych aplikacji społecznościowych mogą gromadzić i wykorzystywać dane dotyczące aktywności użytkowników na stronie www.culturelab.pl Wszelkie dane osobowe podawane przez Państwa za pośrednictwem takich aplikacji społecznościowych mogą być zbierane i wykorzystywane przez innych użytkowników powyższych aplikacji społecznościowych, a prowadzone za ich pomocą interakcje podlegają postanowieniom polityki prywatności podmiotów, które są dostawcami aplikacji. Nie mamy wpływu i nie ponosimy odpowiedzialności za powyższe podmioty oraz wykorzystanie przez nich Państwa danych.

XII. DODATKOWE INFORMACJE

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie jej nowej wersji na naszej stronie internetowej. Ostatnia aktualizacja niniejszego dokumentu miała miejsce dnia 20.08.2018 r.

W razie, gdybyście mieli Państwo jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości dotyczące treści niniejszej Polityki prywatności lub sposobu w jaki przetwarzamy dane osobowe, jak również skargi dotyczące tych kwestii (choć mamy nadzieję, że nie będzie konieczności wniesienia tego rodzaju skarg), prosimy o przesłanie maila wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi skargi na adres: tuptuptup@culturelab.pl. Wszelkie otrzymane skargi zostaną rozpatrzone i udzielimy na nie odpowiedzi.

XIII PODSTAWY PRAWNE.
Niniejsza Polityka udostępniana jest w celu wywiązania się z obowiązków wynikających z:

1. art. 24 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z dnia 13 czerwca 2016 r., Dz. U. z 2016 r., poz. 922),
2. art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
3. art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1219),
4. art. 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1907 z późn. zm.).